Beaugency Hunyuan Qigong Qitraining Pilâtes

Beaugency Hunyuan Qigong Qitraining Pilâtes

videos "M. Feng"


Hunyuan Taiji & Qigong by Feng Zhiqiang part1

Hunyuan Qigong by Maître Feng Zhiqiang part2

Démo Taiji Quan forme 24 by Maître Feng Zhiqiang